Zpět na seznam recenzí

Psychoanalytické teorie. Perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie

Autoři knihy: Peter Fonagy; Mary Target
Nakladatel: Portál, Praha
Rok vydání: 2005
ISBN: 80-7178-993-3
Počet stran: 284
Recenzent: PhDr. Andrea Horváthová (další recenze tohoto recenzenta)
Hodnocení:
odborné hledisko - Věcná správnost - odborná relevance: *****
odborné hledisko - Zachycení avizovaného problému: *****
odborné hledisko - Postižení souvislostí: *****
hledisko pedagogické využitelnosti - Srozumitelnost, přehlednost: *****
hledisko pedagogické využitelnosti - Využitelnost pro výuku: *****
Celkové hodnocení: *****

Ani jeden smer nezískal za hranicami psychológie takú popularitu ako psychoanalýza. Príčinou toho je jej vplyv na umenie, literatúru, medicínu, antropológiu a iné vedné oblasti o človeku. Zakladateľom tohto smeru je Sigmund Freud…


Klíčová slova: psychoanalytické teórie, vývinová psychopatológia, Freudov vývinový model, štrukturálny vývinový model, teória objektívnych vzťahov, kleinovsko-bionovský model, britský a severoamerický prístup, psychoanalytická teória schém, Bowlbyho model, model mentalizácie, aplikácia psychoanalytických teórií

Ani jeden smer nezískal za hranicami psychológie takú popularitu ako psychoanalýza. Príčinou toho je jej vplyv na umenie, literatúru, medicínu, antropológiu a iné vedné oblasti o človeku. Zakladateľom tohto smeru je Sigmund Freud (1856–1939), ktorý si postupne získaval veľkú popularitu. Nasledoval ho C. C. Jung, A. Adler, W. Stekel, O. Rank, K. Abraham, S. Ferenczi, E. Jones, M. Eitingon, H. Sachs, L. Binswanger a ďalší. Prívrženci psychoanalýzy si založili spoločnosť a vystúpili proti „akademickej“ psychológii. Alfred Adler (1870-1937) sformuloval množstvo myšlienok, ktoré neskôr ovplyvnili vznik neopsychoanalýzy. Za vedúce osobnosti neopsychoanalytického hnutia sa považujú Karen Horneyová (1885-1953) a Erich Fromm (1900-1980). Psychoanalýza vyvolala množstvo rozporných názorov a hodnotení, vnikla akosi „do krvi“ západnej kultúry, no niekde bola podrobená aj ostrej kritike. Nemožno jej však uprieť nesmierny význam najmä v odhalení významných problémov, ktoré sa vzťahujú na rozsiahlu oblasť nevedomej psychiky. Medzi významné osobnosti v oblasti psychoanalýzy možno zaradiť aj autorov tejto knihy Petra Fonagyho a Mary Target. Títo svetovo uznávaní odborníci objasňujú psychoanalytické teórie z pohľadu vývinovej psychopatológie. Okrem dejinného prierezu vývoja psychoanalýzy ponúkajú systematický prehľad vývinových modelov a ich modifikácií. Knihu uvítajú tí čitatelia, ktorí sú nadšencami psychoanalýzy a zaujímajú sa o jej aplikáciu v praxi. Publikácia poslúži ako užitočný študijný materiál pre učiteľov psychológie a sociálnych vied, ale aj pre študentov týchto odborov. Ocenia ju aj psychoalalytici a psychoterapeuti.


Peter Fonagy je uznávaným odborníkom v oblasti psychoanalýzy. V súčasnosti je predsedom Združenia psychoanalýzy a vedúcim Katedry Freudovskej psychoanalýzy na University College v Londýne. Mary Target je riaditeľkou inštitútu teoretických psychoanalytických štúdií v Londýne a vedie Centrum Anny Freudovej.

 

Monografia, ktorá je prekladom z anglického originálu ponúka erudovaný pohľad na známe psychoanalytické teórie - perspektívy z pohľadu vývinovej psychopatológie. Stretávame sa tu s uceleným dejinným prehľadom vývoja psychoanalýzy počínajúc Sigmundom Freudom a siahajúcim až do súčasnosti. Autori čerpajú poznatky z neuropsychológie, neurológie a vývinovej psychopatológie, ktoré prepájajú s psychoanalytickými teóriami.

 

Táto publikácia s jasnou, prehľadnou a systematickou štruktúrou je rozdelená do štrnástich kapitol. Prvá kapitola je úvodom do problematiky psychoanalýzy. Autori v nej predstavujú základný psychoanalytický model. V nasledujúcich kapitolách autori sprevádzajú čitateľa celou škálou vývinových modelov akými sú napríklad Freudov vývinový model, Eriksonov model, modely Freudovej a Mahlerovej, kleinovsko-bionovský model. Objasňujú teóriu objektívnych vzťahov, porovnávajú britský a severoamerický prístup a uvádzajú do psychoanalytickej teórie schém. Predstavujú aj vlastný model mentalizácie, ponúkajú možnosti aplikácie psychoanalytických teórií v praxi a v závere uvažujú o ďalšom smerovaní psychoanalýzy a jej prínose pre budúce generácie.

 

Psychoanalýza sa stala základom mnohých iných postupov. Keďže jej predstavitelia a bádatelia v tomto inšpiratívnom psychologickom smere sa neuspokojili vysvetlením vedomia len na základe dát daných vo vedomí, ale hľadali príčiny správania hlbšie v pudoch, nazýva sa tento smer myslenia v psychológii – hlbinná psychológia. Táto publikácia určite nadchne čitateľa hĺbať v jej tajoch.

V případě použití části kteréhokoliv textu žádáme o uvedení odkazu na WebHumanita.cz, v případě zájmu o použití celého textu požádejte o souhlas (info @ sphv . cz). Není nutné žádat souhlas autorů, bude-li text použit do vysokoškolských skript či ke středoškolské výuce.

ESF EU

MŠMT SPHV

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR